Archive for March 11th, 2008

Multilingual Attack – Genius

Tuesday, March 11th, 2008

Episode: Multilingual Attack – Genius
Name: multi-genius.mp3
Summary: Genius in Cantonese, Mandarin and Japanese
Date: 04 Mar 08
Category: multilingual attack
Summary:
Plan:
English:Genius
Cantonese: 天才, tin choi, 爱恩斯坦係个科学天才, oi ian xi tan hai go for hok tin choi
Mandarin: 天才, tian cai, 爱恩斯坦是一位科学天才, ai en si tan shi yi wai ke xue tian cai
Japanese: 天才, てんさい、tensai、アインシュタインは科学の天才です。ainshutain ha kagaku no tensai desu.

icon for podpress  Multilingual Attack - Genius [8:57m]: Play Now | Play in Popup | Download (25177)